top of page
Moment-320.jpg

วิธีเลือกเพชรที่สวยที่สุดให้ตัวคุณเอง ผ่านกระบวนการ 4C

ทำความเข้าใจหลัก 4C

CARAT น้ำหนักเพชร

Carat กะรัต คือ หน่วยวัดในการวัดขนาด และน้ำหนักของเพชร ในแวดวงสังคมคนไทยเราจะเรียกแทนหน่วยของเพชรว่าตังค์ ดังนั้น เพชร 1 กะรัต จะมีน้ำหนักเท่ากับ 0.2 กรัม หรือ 100 ตังค์ เพชร 0.5 กะรัต = 50 ตังค์ กะรัตจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อราคาของเพชร โดยปกติแล้ว เพชรที่มีขนาดใหญ่ จะยิ่งหายาก และยิ่งมีราคาที่สูงขึ้น แบบก้าวกระโดด

carat weight grade

การเลือกน้ำหนักกะรัตจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจ และงบประมาณ ของแต่ละท่าน แต่อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อเพชรก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ตามหลัก 4C ให้พิจารณาเพิ่มเติม

Cut การเจียระไนเพชร

Cut นับเป็น 1 ใน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในหลัก 4C Cut ไม่ได้หมายถึงรูปร่างของเพชร แต่ บ่งบอกถึงคุณภาพการเจียระไน เหลี่ยมเพชร (Facet) และ ความสมมาตรของตัวเพชร ปัจจัยเหล่านี้ จึงส่งผลโดยตรงต่อ ประกายการสะท้อนแสง (Brilliance) ความเล่นไฟของแสง (Fire) ความระยิบระยับ (Scintillation) ของเพชร

 TIP : การเจียระไนเหลี่ยม Excellent to Very Good เป็นที่นิยมและยอมรับในท้องตลาด

cutting grade
Clarity ความสะอาดเพชร

Clarity หมายถึงความสะอาดของเพชร กล่าวคือ เพชรเกิดจากการตึกผลึกของคาร์บอน ซึ่งอาจจะมีมลทินติดมา ด้วยเสมอไม่มากก็น้อย ทำให้เพชรแต่ละเม็ดมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ความสะอาดถ้าอยู่ภายในเราเรียกว่า มลทิน (Inclusion) แต่ถ้าอยู่ข้างนอกเราเรียกว่า ตำหนิ (Blemish) ความสะอาดของเพชร (Clarity) จึงเป็นอีกหนึ่ง C ที่ไม่ควรละเลย เพชรที่มีตำหนิภายนอก และมลทินภายในเยอะ แสงจะเดินทางได้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเพชรเม็ดนั้นๆได้ รวมไปถึงประกายของเพชรจะน้อยลงตามไปด้วย

carity diamond

ระดับความสะอาดของเพชร

FLAWLESS (FL) : เพชรที่ไม่มีตำหนิหรือมลทินใดๆในทั้งเนื้อเพชรและผิวของเพชร เมื่อมองภายใต้กล้องขยาย 10 เท่า

INTERNALLY FLAWLESS (IF) : เพชรที่ไม่มีมลทินภายในเนื้อเพชรเลย เมื่อมองภายใต้กล้องขยาย 10 เท่า

VERY VERY SLIGHTLY INCLUDED (VVS1, VVS2) : เพชรที่มลทินในเนื้อเพชรน้อยมากๆ ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าส่องจึงจะเห็น จำแนกออกเป็น 2 ระดับ หากมลทินน้อยมากจะใช้ VVS1 หากมลทินที่สามารถเห็นได้ชัดมากขึ้นจะใช้

VVS2 VERY SLIGHTLY INCLUDED (VS1, VS2) : เพชรที่มีมลทินในเนื้อเพชรน้อย ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าส่อง จึงจะเห็น

SLIGHTLY INCLUDED (SI1, SI2) : เพชรที่มีมลทินที่สามารถมองเห็นได้ ภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าและบางกรณีสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะมีขนาดที่เล็กซึ่งอาจจะต้องสังเกต

INCLUDED (I1, I2, I3) : เพชรที่มีมลทิน ที่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน

Color สีของเพชร

Color หมายถึง สีของเพชร หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันติดปากกันว่า “ น้ำ ” สีของเพชรสามารถแบ่ง ได้ 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้

เพชรสีแฟนซี (Fancy Color Diamonds) หมายถึงเพชรที่มีสีที่ไม่ใช่สีขาว ซึ่งสีเหล่านี้อาจเป็นสีชมพู เหลือง เขียว เทา แดง น้ำเงิน และอื่น ๆ เพชรสีแฟนซีเป็นเพชรที่หาได้ยากกว่ากลุ่มเพชรไร้สี ดังนั้นราคาจึงสูงกว่า

huechart

เพชรสีใส (Colorless) หมายถึงเพชรสีขาว ซึ่งถือเป็นที่นิยมที่สุดในการใช้เป็นแหวนแต่งงาน การกำหนดน้ำของเพชรเกิดขึ้นโดยสถานบัน GIA ซึ่งจะเริ่มจากตัวอักษร D (เพชรน้ำ 100 ไร้สี) ไปจนถึง Z (เพชรน้ำ 77 สีอมเหลือง) ตามตารางตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

color diamond

การจัดลำดับสีของเพชรช่วยให้เราสามารถเห็นความแตกต่างของสีเพชรได้ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพและส่งผลต่อราคาของเพชร และหากในเพชรขาวนั้นยิ่งมีสีเหลืองเจือปนมากแค่ไหน ก็จะส่งผลให้มูลค่าของเพชรเม็ดนั้นลดหลั่นลงไป

bottom of page